of0
SDÜ Education Information System Course Content
Programme
Institute of Social Science
Course Information
Course Unit Code
Course Unit Title
Credit Theoretic
Credit Pratic
Credit Lab/A
Credit Total
Credit Ects
Semester
02OHK5123
Current Developments in Law of Obligations
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
1
Course Information
Language of Instruction
Turkish
Type of Course Unit
Elective
Course Coordinator
Assistant Professor Dr. Burcu ÖZKUL
Course Instructors
3-Burcu ÖZKUL
Course Assistants
 
Course Aims
The course aims to evaluate the related changes and innovations brought thereto. In this regard, first the general provisions and subsequently the special provisions -especially sales, lease agreement and guarantee agreement- will be evaluated in detail.
Course Goals
To able to recognize the revisions on the new Turkish Code of Obligations numbered 6098.
Learning Outcomes of The Course Unit
Students who successfully complete this course should be able to recognize the revisions on the new Turkish Code of Obligations numbered 6098,
interpret those revisions,
compare with The Code of Obligations numbered 818,
evaluate and solve the potential problems of this new Code.
Course Contents
Significant changes will take place with the enforcement of the Code of Obligations Project. Accordingly knowledge with regard to law of obligations must be updated, as it constitutes the foundation of private law. The course aims to evaluate the related changes and innovations brought thereto. In this regard, first the general provisions and subsequently the special provisions -especially sales, lease agreement and guarantee agreement- will be evaluated in detail.
Prerequisities and Co-requisities Courses
 
Recommended Optional Programme Components
 
Mode Of Delivery
 
Level of Course Unit
 
Assessment Methods and Criteria
ECTS / Table Of Workload (Number of ECTS credits allocated)
Studies During Halfterm
Number
Co-Efficient
Activity
Number
Duration
Total
Visa
0
50
Course Duration (Excluding Exam Week)
0
0
0
Quiz
0
0
Time Of Studying Out Of Class
0
0
0
Homework
0
30
Homeworks
0
20
0
Attendance
0
20
Presentation
0
0
0
Application
0
0
Project
0
0
0
Lab
0
0
Lab Study
0
0
0
Project
0
0
Field Study
0
0
0
Workshop
0
0
Visas
0
30
0
Seminary
0
0
Finals
0
50
0
Field study
0
0
Workload Hour (30)
30
TOTAL
100
Total Work Charge / Hour
 
The ratio of the term to success
40
Course's ECTS Credit
 
The ratio of final to success
60
 
TOTAL
100
 
Recommended or Required Reading
Textbook
-
Additional Resources
Oğuzman, M. Kemal/ Öz, M. Turgut 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununa Göre Borçlar Hukuku Genel Hükümler ( Cillt - 1 - 2 ), Vedat Kitapçılık, İstanbul 2011. Nomer, Haluk Nami Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayım Dağıtım, İstanbul 2011. Hatemi, Hüseyin/ Gökyayla, Emre Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2011.
Material Sharing
Documents
Atamer, Yeşim M. : Revize Edilmiş Türk Borçlar Kanunu Tasarısı?na İlişkin Değerlendirme ve Teklifler, Hukuki Perspektifler Dergisi ? Mayıs 2006, Sayı: 6 , s. 8 vd. Atamer, Yeşim M.: Taşınır Satımı Sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, Makaleler - Tebliğler, (Derleyen: M. Murat İnceoğlu), İstanbul 2012, s. 187-223. Atamer, Yeşim M.:Yeni Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Uyarınca Genel İşlem Koşullarının Denetlenmesi ? TKHK m. 6 ve TTK m. 55, f. 1, (f) ile Karşılaştırmalı Olarak?, Türk Hukukunda Genel İşlem Koşulları Sempozyumu, BATIHAE, Ankara 2012 Aydıncık, Şirin :Türk Borçlar Kanunu?nda Borçların İfası (TBK m. 83 -111) Hükümlerine İlişkin Olarak Getirilen Değişiklikler, Prof. Dr. Şener Akyol?a Armağan, İstanbul 2011, s. 147-167. Barlas, Nami: Yeni Türk Borçlar Kanunu?nun Kefalete İlişkin Düzenlemeleri, İzmir Barosu Dergisi, Sayı 2011-2, s. 7-29. Barlas, Nami: Kefalet Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, Makaleler - Tebliğler, (Derleyen: M. Murat İnceoğlu), İstanbul 2012, s. 349-363. Baysal, Başak: Aşırı İfa Güçlüğü, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, Makaleler - Tebliğler, (Derleyen: M. Murat İnceoğlu), İstanbul 2012, s. 113-145. Buz, Vedat: Borçların İfası ve İfa Edilmemesi, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, Makaleler - Tebliğler, (Derleyen: M. Murat İnceoğlu) , İstanbul 2012, s. 91-11. Çetiner, Bilgehan : Türk Borçlar Kanunu Tasarısı İle BM Satım Hukuku?nun Satıcının Sorumluluğu Bakımından Karşılaştırmalı İncelenmesi, Legal Hukuk Dergisi - Ekim 2007, Sayı: 58, s. 135 vd. Elçin Grassinger, Gülçin: Kefalet Sözleşmesinde Def?iler ve Sona Erme, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, Makaleler - Tebliğler, (Derleyen: M. Murat İnceoğlu), İstanbul 2012, s. 363-371. Engin, B. İlkay: Alacağın Temliki ve Borcun Nakli, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, Makaleler - Tebliğler, (Derleyen: M. Murat İnceoğlu), İstanbul 2012, s.159-169.
Assignments
-
Exams
-
Additional Material
Nomer, Haluk: Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Alacaklarda Borçlu Temerrüdü İçin İhtar Gerekir mi?, Prof. Dr. Rona Serozan?a Armağan, İstanbul 2010, s. 1303-1315. Nomer, Nami: Haksız Fiillerde Müteselsil Sorumluluk, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, Makaleler - Tebliğler, (Derleyen: M. Murat İnceoğlu), İstanbul 2012, s. 53-61. Öz, Turgut: Sözleşmelerin Kurulması ve Geçerliliği, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, Makaleler - Tebliğler, (Derleyen: M. Murat İnceoğlu), İstanbul 2012, s.17- 27. Özen, Burak :BKT md. 586 Hükmünün Müteselsil Kefalete İlişkin Getirdiği Düzenleme, EÜHFD, C. X, S. 3-4, 2006, s. 477 vd. Özen, Burak : Kefilin Özel Rücu Talebi ve Bu Talebin Halefiyete Dayanan (Genel) Rücu Talebiyle İlişkisi, Prof. Dr. Rona Serozan?a Armağan, İstanbul 2010, s. 1445-1481. Özen, Burak: Kefalet Sözleşmesinin Türleri, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, Makaleler - Tebliğler, (Derleyen: M. Murat İnceoğlu), İstanbul 2012, s. 371-389 Sanlı, Kerem Cem: Kusursuz Sorumluluk Halleri, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, Makaleler - Tebliğler, (Derleyen: M. Murat İnceoğlu), İstanbul 2012, s. 61 ? 83. Serozan, Rona: BK Tasarısının Eksiklik Ve Aksaklıklarının İfa ve İfa Engelleri Hukuku Alanından Örneklerle Sergilenmesi, Hukuki Perspektifler Dergisi ? Mayıs 2006, Sayı: 6., s. 38-51 Serozan, Rona: Yeni Borçlar Kanunu?nda Hukukî İşlemin (Özellikle Sözleşmenin) Oluşmasıyla İlgili Kurallardaki Yenilikler, Prof. Dr. Şener Akyol?a Armağan, İstanbul 2011, s. 663-673. Serozan, Rona: Yeni Borçlar Kanunu?nda İfa Zamanı ve Zamanınnda İfa Etmeme Konularında Rastlanan Yenilikler, Prof. Dr. Tankut Centel?e Armağan, İstanbul 2010, s. 1072-1082. Soyer, Polat: Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Yeni Türk Borçlar Kanunu Hükümleri ve İş Hukuku Bakımından Önemi, Sicil, Haziran 2011, s. 12 vd. Soyer, Polat: Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Genel Hizmet Sözleşmesine İlişkin Bazı Hükümleri Üzerine Düşünceler, Devrim Ulucan? a Armağan, İstanbul 2008
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Lectures, Practical Courses, Presentation, Seminar, Project, Laboratory Applications (if necessary)
Work Placements
As with any other educational component, credits for work placements are only awarded when the learning outcomes have been achieved and assessed. If a work placement is part of organised mobility (such as Farabi and Erasmus), the Learning Agreement for the placement should indicate the number of credits to be awarded if the expected learning outcomes are achieved.
Program Learning Outcomes
No
Course's Contribution to Program
Contribution
Course Content