SDU Education Information System
   Home   |  Login Türkçe  | English   
 
   
 
 


 
Course Information
Course Unit Title : Administration Structure of Turkey
Course Unit Code : 02KAH9509
Type of Course Unit : Optional
Level of Course Unit : Second Cycle
Year of Study : Preb
Semester : 255.Semester
Number of ECTS Credits Allocated : 6,00
Name of Lecturer(s) : ---
Course Assistants : ---
Learning Outcomes of The Course Unit : To know the schema of Turkish administrative organization
To know the principles in our administrative organization
To understand the importance of the differences between central administration and local administration
To assess the status of new organizations in our administrative organization
Mode of Delivery : Face-To-Face
Prerequisities and Co-requisities Courses : Unavailable
Recommended Optional Programme Components : Unavailable
Course Contents : The concept of administrative settlement, the constitutional and legal principles that shapes the administrative organizations, differences between central administration-local administration, profits and losses of central administration, central administration organization, local administration organization
Languages of Instruction : Turkish
Course Goals : To know the schema of Turkish administrative organization
To know the principles in our administrative organization
To understand the importance of the differences between central administration and local administration
To assess the status of new organizations in our administrative organization
Course Aims : To have comprehensive information about Turkey?s administrative organization
WorkPlacement   Not Available
Recommended or Required Reading
Textbook : A.Şeref Gözübüyük, Türkiye'nin Yönetim Yapısı, Ankara.
Abdullah Yılmaz ve diğerleri, Dönüşen Kentler ve Değişen Yerel Yönetimler, Ankara.
Arif Payaslıoğlu, Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Üzerine Bir İnceleme, Ankara.
Atilla Özer, Türkiye'de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Ankara.
Ayşegül Mengi, Avrupa Birliği?nde Bölgeler Karşısında Yerel Yönetimler, Ankara.
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, KİT Raporları, Ankara
Birgül Ayman Güler, Türkiye?nin Yönetimi, Ankara.
Burhan Kuzu, Parlamenter Rejimde Devlet Başkanının Konumu ve 1961-1982 Anayasalarında Durum, İstanbul.
Coşkun Can Aktan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme, İzmir.
Cumhurbaşkanlığı DDK Raporları,
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporları,
İçişleri Bakanlığı Raporları,
TODAİE Raporları
STK raporları
Eyüp Zengin, Yerel Yönetim Birlikleri, Konya.
Halil Kalabalık, Yerel Yönetim Hukuku, Teori, Uygulama, Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırmalı, Ankara.
Hamza Eroğlu, İdare Hukuku Dersleri, Genel Esaslar, İdari Teşkilat ve İdarenin Denetlenmesi, Ankara.
Harun Çetintemel, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, İdare Hukuku ve İdari Yargı İle İlgili İncelemeler, Ankara.
İbrahim Özdemir, Meslek Kuruluşlarının Kamu Kurumu Niteliği, Ankara.
İhsan Kuntbay, Türkiye?de Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yönetimi, Ankara
İl Han Özay, Günışığında Yönetim, İstanbul.
İlber Ortaylı, Tanzimattan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, İstanbul.
İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner, İdare Hukuku, İstanbul.
Kemal Görmez, Mustafa Ökmen, Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları, İstanbul.
Kemal Görmez, Yerel Demokrasi ve Türkiye, Ankara.
Kemal Gözler, Cumhurbaşkanı-Hükümet Çatışması, Bursa.
Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa.
M.Sedat Taşkazan, Türkiye'de Ticaret ve Sanayi Odalarının Fonksiyonları ve İdari Yapısı, Konya.
Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara.
Mustafa Ateş, Devlet Planlama Teşkilatı, Kamu Yönetimindeki Yeri, Organizasyon Yapısı, Görevleri ve Fonksiyonları, Ankara.
Müslüm Akıncı, Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, İstanbul.
Nuri Tortop ve diğerleri, Mahalli İdareler, Ankara.
Ramazan Cengiz Derdiman, Türkiye İdaresinin Hukuksal Yönü ve Yapısı, Bursa.
Ramazan Yıldırım, İdare Hukuku Açısından GAP, Diyarbakır.
Ruşen Keleş, Bölge Gerçeği ve Avrupa, ÇYYD. C.7, ss.3-11.
Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul.
Seriye Sezen, Türk Kamu Yönetiminde Kurullar, Geleneksel Yapılanmadan Kopuş, Ankara.
Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, İstanbul.
Taha Parla, Türkiye'nin Siyasi Rejimi, İstanbul.
Tahsin Bekir Balta, Türkiye?de Yürütme Kudreti, Ankara.
Turan Yıldırım, Türkiye'nin İdari Teşkilatı, İstanbul.
Veysel Atasoy, Türkiye'de Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme Sorunları, İstanbul.
Yahya Zabunoğlu, YÖK ve İdare Hukuku, I.Ulusal İdare Hukuku Kongresi, 1.Kitap, ss.415-424.
Yıldızhan Yayla, Anayasalarımızda Yönetim İlkeleri, Tevsi-i Mezuniyet ve Tefrik-i Vezaif, İstanbul.
Yüksel Koçak, Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler, Ankara.
Zafer Üskül, Kamu Yönetimi Açısından Türkiye?de Ticaret ve Sanayi Odaları, Eskişehir.
Additional Resources : Başbakanlık Resmi Gazete İnternet sitesi, www.resmigazete.gov.tr
Başbakanlık, Mevzuat Bilgi Sistemi, www.mevzuat.gov.tr
Cumhurbaşkanlığı, www.cankaya.gov.tr
Başbakanlık, www.basbakanlik.gov.tr
Diğer Bakanlıklar İçin bkz. www.turkiye.gov.tr (Devlet Ana Kapısı)
TODAİE, Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi, www.yerelnet.org.tr
Yerel Yönetimler Araştırma, Yardım ve Eğitim Derneği, www.yayed.org
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, www.mahalli-idareler.gov.tr
Material Sharing
Documents :
Assignments :
Exams :
Additional Material :
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Lectures, Practical Courses, Presentation, Seminar, Project, Laboratory Applications (if necessary)
ECTS / Table Of Workload (Number of ECTS credits allocated)
Student workload surveys utilized to determine ECTS credits.
Activity :
Number Duration Total  
Course Duration (Excluding Exam Week) :
16 3 48  
Time Of Studying Out Of Class :
8 8 64  
Homeworks :
4 7 28  
Presentation :
2 10 20  
Project :
0 0 0  
Lab Study :
0 0 0  
Field Study :
0 0 0  
Visas :
1 10 10  
Finals :
1 10 10  
Workload Hour (30) :
30  
Total Work Charge / Hour :
180  
Course's ECTS Credit :
6      
Assessment Methods and Criteria
Studies During Halfterm :
Number Co-Effient
Visa :
1 40
Quiz :
0 0
Homework :
2 50
Attendance :
10 10
Application :
0 0
Lab :
0 0
Project :
0 0
Workshop :
0 0
Seminary :
0 0
Field study :
0 0
   
TOTAL :
100
The ratio of the term to success :
40
The ratio of final to success :
60
TOTAL :
100
Weekly Detailed Course Content
Week Topics  
1 The concept of administrative settlement, the constitutional and legal principles that shapes the administrative organizations
  Study Materials: Turan Yıldırım, Türkiye'nin İdari Teşkilatı, İstanbul.
A.Şeref Gözübüyük, Türkiye'nin Yönetim Yapısı, Ankara.
Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, İstanbul.
Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa.
Birgül Ayman Güler, Türkiye'nin Yönetimi, Ankara.
Yıldızhan Yayla, Anayasalarımızda Yönetim İlkeleri, Tevsi-i Mezuniyet ve Tefrik-i Vezaif, İstanbul.
İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner, İdare Hukuku, İstanbul.
2 The concept of public entity, its importance and results
  Study Materials: İl Han Özay, Günışığında Yönetim, İstanbul.
Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa.
Hamza Eroğlu, İdare Hukuku Dersleri, Genel Esaslar, İdari Teşkilat ve İdarenin Denetlenmesi, Ankara.
3 Differences between central administration-local administration, profits and losses of central administration
  Study Materials: Ramazan Cengiz Derdiman, Türkiye İdaresinin Hukuksal Yönü ve Yapısı, Bursa.
4 Central Administration organization and Capital organization
- Presidency
- Cabinet, Prime Ministry, Ministries
- Auxiliary Organizations
- Turkish Armed Forces
  Study Materials: Taha Parla, Türkiye'nin Siyasi Rejimi, İstanbul.
Tahsin Bekir Balta, Türkiye'de Yürütme Kudreti, Ankara.
Kemal Gözler, Cumhurbaşkanı-Hükümet Çatışması, Bursa.
Burhan Kuzu, Parlamenter Rejimde Devlet Başkanının Konumu ve 1961-1982 Anayasalarında Durum, İstanbul.
Mustafa Ateş, Devlet Planlama Teşkilatı, Kamu Yönetimindeki Yeri, Organizasyon Yapısı, Görevleri ve Fonksiyonları, Ankara.
5 Provincial organization of central administration;
- Provincial administration
- County government
- Regional organizations (directorates)
  Study Materials: Arif Payaslıoğlu, Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Üzerine Bir İnceleme, Ankara.
Ayşegül Mengi, Avrupa Birliği'nde Bölgeler Karşısında Yerel Yönetimler, Ankara.
Ruşen Keleş, "Bölge Gerçeği ve Avrupa", ÇYYD. C.7, ss.3-11.
6 Local administration organization and local authorities;
- History
- Comparative assessment
  Study Materials: İlber Ortaylı, Tanzimattan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, İstanbul.
Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul.
Kemal Görmez, Yerel Demokrasi ve Türkiye, Ankara.
Halil Kalabalık, Yerel Yönetim Hukuku, Teori, Uygulama, Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırmalı, Ankara.
Yüksel Koçak, Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler, Ankara.
7 Local Administrations; Municipalities and Metropolitan Municipalities, Special Provincial Administrations, Rurals
  Study Materials: Nuri Tortop ve diğerleri, Mahalli İdareler, Ankara.
Kemal Görmez, Mustafa Ökmen, Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları, İstanbul.
Abdullah Yılmaz ve diğerleri, Dönüşen Kentler ve Değişen Yerel Yönetimler, Ankara.
Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul.
Eyüp Zengin, Yerel Yönetim Birlikleri, Konya.

8 Local authorities, its characteristics, elections
  Study Materials: Nuri Tortop ve diğerleri, Mahalli İdareler, Ankara.
Kemal Görmez, Mustafa Ökmen, Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları, İstanbul.
Abdullah Yılmaz ve diğerleri, Dönüşen Kentler ve Değişen Yerel Yönetimler, Ankara.
Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul.
Halil Kalabalık, Yerel Yönetim Hukuku, Teori, Uygulama, Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırmalı, Ankara.
9 Government Business Enterprises
  Study Materials: Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara.
Veysel Atasoy, Türkiye'de Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme Sorunları, İstanbul.
İhsan Kuntbay, Türkiye'de Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yönetimi, Ankara
Coşkun Can Aktan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme, İzmir.
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, KİT Raporları, Ankara
10 Independent Regulatory Commissions
  Study Materials: Müslüm Akıncı, Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, İstanbul.
Seriye Sezen, Türk Kamu Yönetiminde Kurullar, Geleneksel Yapılanmadan Kopuş, Ankara.
11 Presidency of Southeastern Anatolia Project Administration
  Study Materials: Ramazan Yıldırım, İdare Hukuku Açısından GAP, Diyarbakır.
Turan Yıldırım, Türkiye'nin İdari Teşkilatı, İstanbul.

12 Higher Education Authorties and Higher Education Boards
  Study Materials: Yahya Zabunoğlu, "YÖK ve İdare Hukuku", I.Ulusal İdare Hukuku Kongresi, 1.Kitap, ss.415-424.
13 Professional organizations which have the characteristics of public institution
  Study Materials: İbrahim Özdemir, Meslek Kuruluşlarının Kamu Kurumu Niteliği, Ankara.
Atilla Özer, Türkiye'de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Ankara.
M.Sedat Taşkazan, Türkiye'de Ticaret ve Sanayi Odalarının Fonksiyonları ve İdari Yapısı, Konya.
Zafer Üskül, Kamu Yönetimi Açısından Türkiye?de Ticaret ve Sanayi Odaları, Eskişehir.
Harun Çetintemel, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, İdare Hukuku ve İdari Yargı İle İlgili İncelemeler, Ankara.
14 General assessment and discussions
  Study Materials: Cumhurbaşkanlığı DDK Raporları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporları, İçişleri Bakanlığı Raporları, TODAİE Raporları ve diğer STK raporlarının tartışılması
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0